கரும்புச்சாறும்       வெள்ளிவிழாவும்                     – சிறுகதை

கரும்புச்சாறும் வெள்ளிவிழாவும் – சிறுகதை

இந்தியாக்கும் இலங்கைக்கும் சிங்கப்பூர் – மலேசியாக்கும்  போகும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது ... Read More »

தெத்தெரி… தெத்தெரி – சிறுகதை

தெத்தெரி… தெத்தெரி – சிறுகதை

“தெத்தெரி… தெத்தெரி…தெத்தெரி… தெரி… தெரி… தெரியேல்லை…தெத்தெரி… தெத்தெரி…தெத்தெரி… தெரி… தெரி… தெரியேல்லை…” ’தெத்தெரிக் ... Read More »

Load More Posts
Scroll To Top